Uslovi garancije o produženoj garanciji


VIMPORT DOO BEOGRAD
Del.br.: 17/24
Datum: 10.05.2024.g.

Na osnovu člana 9. i 10. Odluke o osnivanju “VIMPORT” d.o.o. Beograd (“Proizvođač”),  u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (“Sl. Glasnik Republike Srbije” br. 88/21), direktor Proizvođača doneo je dana 10.05.2024.godine, sledeći:

Pravilnik
o produženoj garanciji i reklamacijama na TV uređaje sa produženom garancijom

Član 1.

Potrošač ima pravo na produženu garanciju za LED TV uređaje robne marke FOX sa WebOS operativnim sistemom, kupljene u periodu od 20.05.2024. – 31.12.2024.godine, i to za napred navedene modele:

FOX LED TV 43WOS600A
FOX LED TV 43WOS620D
FOX LED TV 43WOS625D
FOX LED TV 43WOS630E
FOX LED TV 43WOS635F
FOX LED TV 43WOS640E
FOX LED TV 50WOS600A
FOX LED TV 50WOS601A
FOX LED TV 50WOS620D
FOX LED TV 50WOS625D
FOX LED TV 50WOS630E
FOX LED TV 50WOS640E
FOX LED TV 50WOS635F
FOX LED TV 55WOS600A
FOX LED TV 55WOS620D
FOX LED TV 55WOS625D
FOX LED TV 55WOS630E
FOX LED TV 55WOS640E
FOX LED TV 55WOS635F
FOX LED TV 65WOS600A
FOX LED TV 65WOS620D
FOX LED TV 65WOS625D
FOX LED TV 65WOS630E
FOX LED TV 65WOS640E
FOX LED TV 65WOS635F
FOX LED TV 70WOS625D
FOX LED TV 75WOS625D
FOX LED TV 75WOS630E
FOX LED TV 75WOS640E
FOX LED TV 85WOS625D
FOX LED TV 98WOS625D

Pravo na produženu garanciju potrošač može ostvariti na TV uređajima koji su kupljeni na teritoriji Republike Srbije u periodu od 20.05.2024. – 31.12.2024.godine uz uslov da je registrovao kupljeni TV uređaj na stranici www.foxelectronics.rs u roku od 30 dana od datuma kupovine TV uređaja  koji se nalazi na fiskalnom računu, u skladu sa odredbama člana 3. ovog Pravilnika. Osnovna garancija FOX LED TV uređaja traje 36 meseci (3 godine). Registracijom kupac ostvaruje pravo na dodatna 24 meseca garancije (2 godine). Ukupna garancija registrovanog TV uređaja traje 60 meseci, odnosno 5 godina (3+2) od datuma kupovine koji je naveden na fiskalnom računu.

Član 2.

Definicije:

  • “proizvođač” – VIMPORT doo Beograd, Batajnički drum 23, Beograd, Zemun.
  • “potrošač” – lice koje je kupilo TV uređaj.
  • “trgovac” – lice koje je prodalo TV uređaj u maloprodajnom objektu ili  na drugi zakonom priznat način i na ime prodaje izdalo odgovarajući fiskalni račun.
  • “serviser” – ovlašćeni servis koji se nalazi na listi servisera objavljenoj na internet stranici www.foxelectronics.rs ili garantnom listu.

Član 3.

Registracija iz člana 1. ovog Pravilnika na stranici www.foxelectronics.rs vrši se popunjavanjem elektronskog obrasca koji sadrži podatke o kupcu (ime i prezime, E-mail adresa, broj telefona, adresa, poštanski broj, grad) i podatke o kupljenom proizvodu (model uređaja, serijski broj, broj fiskalnog računa (PFR broj), kupovna cena uređaja, mesto prodaje, datum kupovine, uz prilaganje – „upload“ slike fiskalnog računa). Potrošač je obavezan da se nakon unošenja napred navedenih podataka saglasi sa Politikom privatnosti, Saglasnošću za korišćenje ličnih podataka i  Pravilnikom o produženoj garanciji i reklamacijama na TV uređaje sa produženom garancijom. Potrošač je obavezan da, pri popunjavanju elektronskog obrasca, unese tačne podatke.

Odgovornost za pravilno i tačno popunjavanje elektronskog obrasca snosi potrošač. U slučaju unošenja netačnih podataka u elektronski obrazac potrošač gubi pravo na produženu garanciju, bez obzira da li je do greške došlo namernim unošenjem pogrešnih podataka, permutacijom podataka ili usled slučajne greške.

Prilikom registracije, potrošač je u obavezi da unese tačnu e-mail adresu radi dostavljanja automatske potvrde o produženoj garanciji. Ukoliko potrošač ne unese svoju e-mail adresu, ili unese netačnu e-mail adresu, Proizvođač nije u obavezi da dostavi potvrdu o garanciji i garancija neće biti priznata.

Potrošač je odgovoran za eventualnu štetu koju pretrpi Proizvođač usled nepravilnog popunjavanja elektronskog obrasca i unošenja netačnih podataka od strane potrošača.

Član 4.

Nakon uspešne i tačne registracije potrošač će automatski dobiti Potvrdu o produženoj garanciji

na registrovanu E-mail adresu sa E-mail adrese Proizvođača foxregistracija@vimport.co.rs.

Potrošač je obavezan da dobijenu Potvrdu o produženoj garanciji odštampa, sačuva, i da je preda u štampanoj formi u slučaju reklamacije.

Član 5.

Potrošač ima pravo da za FOX LED TV uređaj sa WebOS operativnim sistemom iz člana 1. ovog Pravilnika, kupljen u periodu od 20.05.2024. do 31.12.2024.g., izvrši registraciju u roku od 30 dana od datuma kupovine TV uređaja koji se nalazi na fiskalnom računu.

U slučaju da potrošač, nakon izvršene registracije, nije primio automatsku potvrdu o postojanju produžene garancije na e-mail adresu koju je ostavio prilikom registracije potrošač ima pravo da do 31.01.2025.godine obavesti Proizvođača o nastaloj situaciji na tel br: 011/ 260 63 62

Ukoliko nije primio potvrdu o postojanju produžene garancije, elektronskim putem, a o tome nije obavestio Proizvođača do datuma navedenog u predhodnom stavu, potrošač neće imati pravo na produženu garanciju.

Član 6.

Lični podaci potrošača iz registracije čuvaju se u skladu sa pravilima o zaštiti ličnih podataka važećim na teritoriji Republike Srbije.

Član 7.

Pravo na produženu garanciju i reklamaciju važi 5 godina od dana kupovine, što se utvrđuje na osnovu čitljivog računa o kupovini na kojem mora da bude vidljiv datum kupovine, potvrde o produženoj garanciji koju izdaje Proizvođač nakon registracije, kao i uredno popunjenog garantnog lista na 3 godine.

Član 8.

Potrošač je dužan da se pridržava uputstava za upotrebu u pogledu namenske upotrebe TV uređaja i tehničkog održavanja.

Član 9.

Potrošač ima pravo na produženu garanciju u trajanju od 5 godina samo ukoliko je uredno i tačno popunio registracioni obrazac prijave, prihvatio sve uslove registracije TV uređaja i koristio TV uređaj u skladu sa pravilima rukovanja TV uređajem.

Potrošač nema pravo na produženu garanciju ukoliko prilikom reklamacije ne preda potvrdu o produženoj garanciji, fiskalni račun, i garantni list na 3 godine.

U slučaju da potrošač, prilikom reklamacije, ne preda bilo koji od dokumenata navedenih u predhodnom stavu, neće imati pravo na produženu garanciju.

Potrošač nema pravo na produženu garanciju ukoliko se utvrdi da su nedostatci i oštećenja nastali njegovom  krivicom ili krivicom trećeg lica (kablovski operater, visa sila i slično), a nisu rezultat tehničkog kvara TV uređaja.

Potrošač nema pravo na produženu garanciju ako je nedostatak na TV uređaju nastao fizičko-hemijskim oštećenjem bez obzira na poreklo oštećenja i bez obzira da li je potrošač odgovoran ili ne za fizičko-hemijsko oštećenje. U slučaju da je do fizičko-hemijskog oštećenja došlo prilikom isporuke TV uređaja potrošaču, potrošač ima pravo na reklamaciju u skladu sa uslovima iz  kupoprodajnog ugovora TV uređaja.

Član 10.

Produžena garancija se ne odnosi na outlet proizvode, TV uređaje prodate po posebnim  odredbama (oštećeni, zamenjeni, bez ambalaže, servisirani, polovni, itd.).

Proizvođač će nakon završetka perioda registracije čuvati bazu registrovanih potrošača i prijava sve do isteka petogodišnjeg roka produžene garancije. Po potrebi, ili na zahtev potrošača, ili prilikom izvršene reklamacije, Proizvođač može izvršiti uvid u bazu, radi provere urednosti i tačnosti popunjenog registracionog obrasca prijave. U slučaju da se utvrdi da registracija nije validna iz bilo kog razloga, Proizvođač neće snositi odgovornost, i Potrošač neće ostvariti pravo na produženu garanciju.

Produženu garanciju nije moguće preneti i/ili iskoristiti za drugi uređaj, te se shodno navedenom petogodišnja garancija isključivo odnosi i može se koristiti za uređaj koji je uspešno registrovan.

Član 11.

Potrošač ima pravo da od trgovca dobije tačne, potpune i jasne informacije o osnovnim obeležjima TV uređaja, serijskom broju uređaja, adresi sedišta i broju telefona, prodajnoj ceni, poslovnom imenu, načinu plaćanja, roku isporuke, načinu izjavljivanja reklamacije, mestu prijema  i načinu postupanja po reklamacijama i uslovima o ostvarivanju prava po reklamaciji.

Član 12.

Potrošač može izvršiti reklamaciju u toku trajanja garantnog roka u prodajnom objektu u kojem je kupljen TV uređaj odnosno u ovlašćenom servisu, uz dostavljanje TV uređaja sa jasno čitljivim  serijskim brojem, ispravnog računa o kupovini, potvrde o produženoj garanciji koju izdaje  Proizvođač, i uredno popunjenog garantnog lista.

Od dana kupovine pa sve do poslednjeg dana perioda trajanja produžene garancije potrošač je u obavezi da sačuva čitljiv fiskalni račun, garantni list na 3 godine i potvrdu o produženoj garanciji.

Odmah po prijemu reklamacije, trgovac ili serviser će potrošaču izdati potvrdu o prijemu reklamacije koja sadrži ime i prezime potrošača, model TV uređaja, serijski broj, kratak  opis nedostatka i datum reklamacije.

Član 13.

Ako Proizvođač proceni da reklamacija nije opravdana, o tome u pismenoj formi obaveštava trgovca i potrošača uz jasno navođenje razloga neprihvatanja reklamacije. Reklamacija će se smatrati neopravdanom:

  1. ukoliko registracija ne sadrži tačne podatke iz člana 3. ovog Pravilnika, ili
  2. ukoliko nisu ispunjeni uslovi garancije navedeni u članu 9. ovog Pravilnika,
  3. ili ukoliko postoje neslaganja između podataka iz potvrde o registraciji i stvarnih podataka potrošača, kupovine ili TV uređaja.

Ako Proizvođač proceni da je reklamacija opravdana, na osnovu svoje odluke pristupa rešavanju reklamacije na jedan od sledećih načina: popravkom kvara, zamenom neispravnog dela ili zamenom TV uređaja do visine  kupovne cene uređaja koja se nalazi na računu.

U slučaju pozitivnog rešavanja reklamacije, Proizvođač će bez pisanog odgovora, reklamaciju izvršiti na jedan od načina navedenih u stavu 2. ovog člana.

U slučaju zamene TV uređaja, potrošač ima pravo na garanciju u trajanju od 3 godine, počev od datuma zamene TV uređaja, a na osnovu izdatog fiskalnog računa za novi uređaj.

Odredbe ovog Pravilnika ni u kom slučaju ne utiču na prava koje potrošač ima po osnovu nesaobraznosti, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Član 14.

Na sve što nije posebno regulisano ovim Pravilnikom, shodno će se primenjivati odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.

Registracijom iz člana 1. i člana 3. ovog Pravilnika, potrošač potvrđuje da je pročitao i razumeo uslove produžene garancije i dao svoju saglasnost na sve uslove predviđene u ovom Pravilniku, Politici privatnosti i Saglasnosti za korišćenje ličnih podataka.

Član 15.

Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj tabli Društva i internet stranici www.foxelectronics.rs..

Član 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primenjuje se osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

Objavljeno na oglasnoj tabli Društva 10.05.2024.g.

D I R E K T O R

                                                                                                      Igor Vučković

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial