Saglasnost za korišćenje ličnih podataka


Privredno društvo Vimport d.o.o. Beograd, Batajnički drum 23, 11000 Beograd (Zemun), MB: 17407864, PIB: 101743120 (dalje u tekstu: „Vimport“), poštuje privatnost Vaših ličnih podataka i obavezuje se na njihovu zaštitu u skladu sa primenjivim odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti usklađenim sa evropskom regulativom GDPR (Sl.glasnik RS br.87/2018 od 13.11.2018. godine, koji se primenjuje od 20.08.2019. godine) u daljem tekstu: „Zakon o zaštiti podataka o ličnosti“.

Lični podaci se prikupljaju u trenutku Vaše registracije na Internet strane Vimporta (na primer putem registracionog formulara, prijave za newsletter) ili kada ih dobrovoljno otkrijete prilikom, npr. sprovođenja ankete za kupce, davanja povratnih informacija, učestvovanja u konkursima ili prijavama za posao putem slanja radne biografije (CV-a). Ukoliko ne želite da ostavite Vaše lične podatke koje od Vas tražimo, postoji mogućnost da nećete moći pristupiti pojedinim delovima, uslugama ili funkcijama Internet strana ili nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo odgovor na Vaše pitanje.

Lični podaci koji se prikupljaju, obrađuju i koriste od strane Vimporta na način i prema uslovima navedenim u ovoj Saglasnosti su:

• Vaše lično ime i prezime,

• Vaša adresa prebivališta/boravišta,

• Vaša e-mail adresa,

• Broj telefona, mobilnog telefona i/ili faksa,

nadalje naznačeni kao „Lični podaci“.

Lični podaci se prvenstveno prikupljaju radi:

• evidencije garantnog roka,

• naše interne statističke obrade podataka,

• promocije novih proizvoda i usluga,

• mogućnosti slanja publikacija, brošura i drugog reklamnog materijala,

• istraživanja tržišta i sličnih vezanih aktivnosti,

nadalje naznačene kao „Svrha obrade“.

Konačno, korišćenjem ove Strane, Vaš računar će automatski otkriti određene tehničke i druge podatke i iste ćemo prikupiti (kao što su Vaša mrežna adresa, vrsta pretraživača i podatak o strani koja Vas je uputila na našu Stranu) radi operativnih i sigurnosnih razloga, i radi boljeg razumevanja na koji se način koriste naše Strane.

Davanjem Saglasnosti na korišćenje Ličnih podataka, pristajete da se Vaši Lični podaci koriste, obrađuju, prenose i pohranjuju od strane društva Vimport ili bilo kojeg društva angažovanog od strane društva Vimport radi izvršavanja pomoćnih poslova obrade Ličnih Podataka, a koji se mogu nalaziti izvan Republike Srbije, i to u državama članicama Evropske Unije i SAD-a (svi zajedno nadalje u tekstu: „Vimport Group“) u gore naznačene Svrhe obrade bez obaveze da Vas Vimport o svakom pojedinom korišćenju Ličnih podataka prethodno posebno obaveštava.

Osim gore izričito navedenih, Vaše Lične podatke nećemo koristiti, obrađivati, prenositi niti ih stavljati na raspolaganje bilo kojim trećim pravnim ili fizičkim osobama bez Vašeg dodatnog pristanka, osim slučajeva korišćenja Ličnih podataka za koje nije potrebna Vaša prethodna saglasnost, u skladu Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (kao što su: slučajevi kada je prikupljanje Ličnih podataka potrebno da bi se ostvarili ili zaštitili životno važni interesi Vas ili drugog lica, a posebno život, zdravlje i fizički integritet, slučajevi kada je prikupljanje Ličnih podataka potrebno u svrhu izvršenja obaveza određenih zakonom, aktom donetim u skladu sa zakonom ili ugovorom zaključenim između lica i rukovaoca, kao i radi pripreme zaključenja ugovora, u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarne potrebe i u drugim slučajevima određenim zakonom).

Ova Pravila privatnosti se primenjuju isključivo na Internet strane Vimporta, i ne primenjuje se na strane trećih osoba. Na Internet stranama Vimporta mogu biti pružene veze (linkovi) na web strane koje bi Vas mogle zanimati. Štaviše, radi poznatih karakteristika Interneta, ne možemo garantovati nivo standarda zaštite privatnosti na takvim stranama, ni preuzeti odgovornost za sadržaj strana koje nisu Vimport strane. Ova Pravila privatnosti nisu namenjena primeni na bilo kojoj strani koja ne pripada Vimportu, a čija se veza može nalaziti na Internet stranama Vimporta. Kada god koristite veze na druge strane, treba da budete oprezni i da pročitate pravila privatnosti predmetne strane.

Davanjem Vaše saglasnosti za korišćenje Ličnih podataka, Vi izjavljujete da se slažete da Vaše Lične podatke Vimport štiti kao poslovnu tajnu: sve osobe koje imaju pristup tim Ličnim Podacima, bez obzira da li se radi o ovlašćenim radnicima Vimport-a i/ili društvima angažovanim od strane Vimport-a, Vimport posebno obavezuje na dužnost čuvanja tajnosti podataka. Pored toga, pravo na pristup Vašim Ličnim Podacima imaju samo ovlašćene osobe Vimport-a i samo u meri u kojoj je to nužno radi obavljanja poslova iz njihovog delokruga, pri čemu se na svim nivoima poslovanja primenjuju najsavremenije organizacione, kadrovske i tehničke mere zaštite podataka od neovlašćenog pristupa što uključuje, ali se ne ograničava na, kriptološko osiguranje svih podataka u toku arhiviranja i prenosa informatičkim i telekomunikacionim sistemom, upotrebu mehanizama sigurnosnog prijavljivanja na rad upotrebom korisničkih imena i propusnica (password) na svim nivoima unosa i obrade, 24-časovni alarmni sistem i zaštitu poslovnih prostorija u kojima se nalaze računari, telekomunikaciona i druga IT oprema neophodna za rad sistema, spremanje i čuvanje svih podataka eventualno arhiviranih u štampanom mediju i/ili prenosivom informatičkom mediju u prostorijama i objektima sa zaštićenim pristupom i slično.

Upisivanjem Vaše e-mail adrese u formularu za registraciju pristajete da Vas kontaktiramo putem e-maila i automatski ulazite na našu mailing listu radi slanja obaveštenja i u cilju promocije proizvoda Vimport-a. Davanje pristanka na kontaktiranje putem e-mail adrese od strane Vimporta je trenutak uvrštavanja na mailing listu. Zaštita privatnosti Vaših Ličnih podataka je trajna, a u svakom trenutku možete odustati od date Saglasnosti, da zatražite promenu ili ispravku već datih Ličnih podataka i/ili zatražiti prestanak daljnje obrade Vaših Ličnih Podataka i isključenje sa naše mailing liste. Nakon toga, Lični podaci se više ne koriste od strane Vimport-a, osim za interne svrhe, npr. radi informatičke ili statističke obrade podataka kada Lični podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose.

Upisivanjem telefonskog broja u registracioni formular pristajete da Vas kontaktiramo i da isti upotrebljavamo u svrhe promocije novih akcija i proizvoda Vimporta, kao i u sve druge svrhe promocije i marketinga. Takođe, davanjem Saglasnosti dozvoljavate Vimport-u mogućnost prosleđivanja Vaših Ličnih Podataka ovlašćenim servisima, sve to u svrhu pružanja što bolje i kvalitetnije usluge.

Ova Saglasnost obuhvata i sve naknadne izmene, zbog zakonske dužnosti ažuriranja bilo koje od napred navedenih vrsta podataka, za koje Vimport sazna u obavljanju svoje delatnosti i vredi do nastupanja jedne/neke od sledećih okolnosti: opoziva Saglasnosti i/ili prestanka obrade zbog ispunjenja Svrhe obrade za koju je Saglasnost data i/ili prestanka obrade zbog odluka državnog organa nadležnog za nadzor nad obradom Ličnih podataka. U svim navedenim slučajevima, Vaši Lični Podaci će biti brisani i njihova daljnja obrada će prestati.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom napred navedenih Ličnih Podataka i ako ovu Saglasnost želite zbog bilo kojeg razloga i bilo kada da opozovete i ukoliko smatrate da je potrebno ispraviti Vaše Lične podatke, molimo da nam se obratite pisanim putem (preporučenom poštom, telefaksom ili putem e-mail-a) na sledeću adresu:

Vimport d.o.o. Beograd, Batajnički drum 23, 11080 Beograd (Zemun)

Telefon/Fax: +381 11 260 63 62

E-mail: office@vimport.co.rs   

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial