Pravilnik o produženoj garanciji i reklamaciji klime


Na osnovu člana 9. i 10. Osnivačkog akta privrednog društva VIMPORT DOO BEOGRAD, a u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (“Sl. Glasnik Republike Srbije”, br. 88/2021), direktor Društva, doneo je dana 31.12.2022.godine, sledeći:

Pravilnik
za ostvarivanje prava kupca na produženu garanciju za klima uređaje uvoznika

Član 1.

Ovim Pravilnikom se definiše postupak ostvarivanja prava kupca na produženu garanciju za klima uređaje uvoznika Vimport doo Beograd.

Osnovna garancija od 25 meseci
Član 2.

Kupovinom novog FOX electronics klima uređaja iz prodajnog asortimana uvoznika Vimport doo Beograd, kupac ostvaruje pravo na osnovnu garanciju u trajanju od 25 meseci od dana kupovine, odnosno datuma koji se nalazi na fiskalnom računu, a koji je unet u garantni list i overen pečatom prodavca i njegovim potpisom, a pod uslovima navedenim u garantnom listu uvoznika Vimport doo Beograd.

Produžena garancija u trajanju od 5 godina
Član 3.

Osim prava na osnovnu garanciju u trajanju od 25 meseci, kupac ispunjenjem svih uslova iz garantnog lista uvoznika Vimport doo Beograd, može ostvariti pravo na dodatnih 35 meseci garancije, kada će ukupna garancija registrovanog klima uređaja trajati 60 meseci, odnosno 5 godina od dana kupovine, odnosno datuma koji se nalazi na fiskalnom računu, a koji je unet u garantni list i overen pečatom prodavca i njegovim potpisom, a pod uslovima navedenim u garantnom listu uvoznika Vimport doo Beograd.

Opšti uslovi važenja garancije navedeni u garantnom listu uvoznika Vimport doo Beograd odnose se i na produženu garanciju.

U skladu sa odredbama i uslovima iz garantnog lista uvoznika Vimport doo Beograd, kupac može ostvariti pravo na produženu garanciju iz prvog stava ovog člana u trajanju ukupno 5 godina, ukoliko se registruje na web-sajtu uvoznika Vimport doo Beograd: www.foxelectronics.rs u roku od 30 dana od dana kupovine, kojom prilikom će kupac na e-mail adresu označenu prilikom registracije, dobiti Potvrdu o izvršenoj registraciji.

Slanjem Potvrde o izvršenoj registraciji na e-mail adresu koju je kupac označio prilikom registracije na web-sajtu uvoznika Vimport doo Beograd, smatra se da je predmetna Potvrda uredno dostavljena kupcu.

Kupac je obavezan da dobijenu Potvrdu o izvršenoj registraciji odštampa, i da je preda u štampanoj formi u slučaju reklamacije.

U slučaju da kupac, nakon izvršene registracije, nije primio Potvrdu o izvršenoj registraciji na e-mail adresu koju je označio prilikom registracije, ima pravo da obavesti uvoznika o tome na br.tel.: 011/ 260 63 62

Potvrda o izvršenoj registraciji važi isključivo uz dostavljanje na uvid svih ostalih dokumenata iz garantnog lista uvoznika Vimport doo Beograd, a koji čine skup uslova za ostvarenje produžene garancije.

Uslovi za ostvarivanje produžene garancije u trajanju od ukupno 5 godina su:

  • Fiskalni račun (čitak sa vidljivim datumom kupovine)
  • Uredno popunjen i overen garantni list (sva polja)
  • Potvrda o izvršenoj registraciji na web-sajtu uvoznika Vimport doo Beograd: www.foxelectronics.rs u roku od 30 dana od datuma kupovine
  • Račun servisa koji je ugradio klima uređaj ili overeni radni nalog servisa
  • Overeni servisni kuponi za servisiranje klima uređaja od strane ovlašćenog servisa
  • Redovni godišnji servis klima uređaja (održavanje pred sezonu) – prilaganje potvrde servisa i računa o izvršenom godišnjem servisu.

Ukoliko se jedan ili više navedenih uslova ne ispuni, kupac nema pravo na produženu garanciju.

Pravo na osnovu garancije se ostvaruje u jednom od registrovanih ovlašćenih servisa na teritoriji Republike Srbije, koji su navedeni na garantnom listu uvoznika Vimport doo Beograd.

Čl. 4.

Kupac je dužan da prilikom registracije na web-sajtu uvoznika Vimport doo Beograd: www.foxelectronics.rs unese:

  1. Tačne podatke o ličnosti prilikom popunjavanja elektronskog obrasca (ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa, poštanski broj, grad, država),
  2. Tačne podatke o kupljenom klima uređaju (kategorija proizvoda, model, serijski broj),
  3. Tačne podatke o kupovini (broj fiskalnog računa, kupovna cena uređaja, mesto prodaje, datum kupovine).

U suprotnom, uvoznik Vimport d.o.o. Beograd ima pravo da ne omogući kupcu pravo na produženu garanciju, i to ukoliko se naknadno utvrdi da je Potvrda o izvršenoj registraciji izdata na osnovu nevažećih i netačnih podataka o kupcu, datumu i mestu kupovine, kao i o uređaju koji je registrovan, odnosno ukoliko se podaci u Potvrdi o izvršenoj registraciji razlikuju od podataka na klima uređaju, na fiskalnom računu i garantnom listu, bez obzira da li je do greške došlo namernim unošenjem pogrešnih podataka, permutacijom podataka ili usled slučajne greške.

Kupac je odgovoran za eventualnu štetu koju pretrpi uvoznik usled nepravilnog popunjavanja elektronskog obrasca i unošenja netačnih podataka od strane kupca.

Lični podaci kupca uneti prilikom registracije tretiraju se u skladu sa važećim propisima.

Član 5.

Produženu garanciju nije moguće preneti i/ili iskoristiti za drugi uređaj, te se shodno navedenom petogodišnja garancija isključivo odnosi i može se koristiti za klima uređaj koji je uspešno registrovan.

Član 6.

Odredbe ovog Pravilnika ni u kom slučaju ne utiču na prava koje kupac ima po osnovu nesaobraznosti, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Na sve što nije posebno regulisano ovim Pravilnikom, shodno će se primenjivati odredbe važečih propisa.

Registracijom iz člana 3. ovog Pravilnika, kupac potvrđuje da je pročitao i razumeo uslove produžene garancije i dao svoju saglasnost na sve uslove predviđene u ovom Pravilniku, Politici zaštite podataka o ličnosti i Saglasnosti za korišćenje ličnih podataka.

Član 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i počinje da se primenjuje osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

                D I R E K T O R
Igor Vučković

Objavljeno na oglasnoj tabli Društva, 31.12.2022.g.                                  

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial